Knihovní řád

V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny v České Kamenici, schválenou Zastupitelstvem města a podle zákona č. 257/2001 Sb. /knihovní zákon/, vydávám tento knihovní řád:

Článek 1 - Poslání knihovny

Městská knihovna v České Kamenici (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby), vymezené v § 2,4 a 14 knihovního zákona.

Článek 2 - Veřejné knihovnické a informační služby

 1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a inforamční služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to:
  • výpůjční služby
  • meziknihovní služby
  • informační služby, mezi nimi zvláště:
   • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
   • informace z oblasti veřejné správy
   • ústní inforamce bibliografického a faktografického charakteru
   • přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím)
 2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů se účtuje poplatek.
 3. Knihovna poskytuje tyto placené služby: (např. částečnou úhradu telekomunikačních poplatků při zpřístupnění internetových databází, poštovné v souvislosti se zámluvními nebo meziknihovními službami atp. - viz § 4, odst. 2 - 4 knihovního zákona s tím, že úhrada nesmí přesáhnout skutečné vynaložené náklady).
 4. Veškeré finanční částky (tj. manipulační poplatky, sankční poplatky ap.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu

Článek 3 - Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů

 1. Čtenářům knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasů rodiče.
 2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: příjmení, jméno datum narození a bydliště. Změnu těchto údajů je povinnen čtenář neprodleně oznámit.
 3. Osobní údaje knihovna zpracovává dle zákona č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
 4. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
 5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
 6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo městskému úřadu.

Článek 4 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 1. Čtenář je povinnen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Čtenáři je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Se souhlasem knihovníka může čtenář kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných na Internetu výhradně na diskety poskytnuté knihovnou.
 4. Čtenářům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagující násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.
 5. Čtenář je plně zodpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobené jím zanesenými počítačovými viry.
 6. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat a prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
 7. Čtenář je povinnen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121 /2000 Sb., o právu autorském.

Článek 5 - Podmínky půjčování

 1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného dokumentu (dále jen publikace) rozhoduje knihovník.
 2. Výpůjční lhůta je 4 týdny, s výjimkou časopisů, běžného kalendářního roku, kdy je výpůjčka 14 dní. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3 x prodlooužena.
 3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí žadatele o možnosti zapůjčení.
 4. Pokud čtenář žádá publikaci, která není v majetku knihovny, může využít meziknihovní výpůjční služby. Jakmile publikaci knihovna získá, uvědomí žadatele o možnosti výpůjčky. Čtenář je povinnen dodržovat výpůjční lhůtu a podmínky určené půjčující knihovnou.
 5. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.
 6. Čtenář je povinnen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu v jakém ji převzal.
 7. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při půjčování a případně poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.

Článek 6 - Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod

 1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
 2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis městského úřadu) následuje vymáhání právní cestou.
 3. Čtenář je povinnen uhradit knihovně náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
 4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje poplatek.
 5. Za poškození, případně ztrátu publikace, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, dst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7 - Závěrečná ustanovení

 1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy:
  • Ceník placených služeb a poplatků Městské knihovny v České Kamenici
  • Směrnice o nákládání s osobními údaji čtenářů.
 3. Ruší se knihovní řád z roku 1993.
 4. Tento Knihovní řád platí od 1. 10. 2002 na dobu neurčitou.

V České Kamenici dne 12. 9. 2002

PřílohaVelikost
Knihovní řád.pdf47.8 KB